Als EnergieQ Groep B.V.
beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in
overeenstemming met dit privacystatement. EnergieQ Groep B.V. vindt het
beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en
kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en
zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig
behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit privacystatement lichten wij
toe:


 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
 6. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten
  Nederland?
 7. Uw rechten
 8. Beveiliging
 9. Technische informatie en cookies
 10. Bewaartermijn
 11. Vragen, opmerkingen of klachten
 12. Wijzigingen


1. Wie zijn wij?

EnergieQ Groep B.V. is gevestigd te Apeldoorn (7311 SZ) aan
de Prins Willem-Alexanderlaan 170 en is samen met haar dochtermaatschappijen
(hierna tezamen: EnergieQ Groep B.V.) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin
van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit privacystatement
worden beschreven. Het gaat om de volgende dochtermaatschappijen: EnergieQ
Detachering B.V.; EnergieQ Projecten B.V.; Inflex Detachering B.V.; Sterk
Sociaal B.V.;

Dit privacystatement is van toepassing op vrijwel alle
gegevensverwerkingen van EnergieQ Groep B.V. inclusief de gegevensverwerkingen
die plaatsvinden via de volgende websites:2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij
verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:


 • bij het bezoeken van één van onze websites;
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze
  websites;
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op
  één van onze vestigingen;
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt
  aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening;
 • in het kader van een zakelijke relatie met
  EnergieQ Groep B.V.


3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande
doeleinden:


 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of
  verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de
  dienstverlening en overige activiteiten van de 
  verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de
  beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke)
  werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot
  vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de
  werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding,
  totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele detacherings- of
  arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst, proefplaatsing, dan wel
  overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de
  opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging
  van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie,
  terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten,
  gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een
  leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging
  van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten,
  gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven,
  selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij
  opdrachtgever).
 7. Voor training, opleiding en andere vormen van
  loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en
  verbetering van onze dienstverlening.
 8. Om te informeren over het management, het (doen)
  verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits
  en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie,
  bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid,
  aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of
  premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of
meerdere van de volgende juridische grondslagen:


 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming


4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

EnergieQ Groep B.V. kan onderstaande persoonsgegevens van u
verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer,
zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent bij of van EnergieQ Groep
B.V. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over uw
juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker


 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt
  om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres (welke zal worden
  geanonimiseerd);
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee
  ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens;
 • Op onze website of sociale media accounts
  vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog,
  et cetera);
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten
  gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).


Werkzoekende of kandidaat


 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en
  andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over
  opleiding, stages en werkervaring;
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en/of
  testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun
  motivatiebrief, cv of op andere wijze met EnergieQ Groep B.V. delen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in
  het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld
  referenties en getuigschriften.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig
ondernemer

Indien u voor EnergieQ Groep B.V. of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt,
kan EnergieQ Groep B.V. onderstaande gegevens verwerken:


 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en
  andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over
  opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of
  testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in
  het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld
  referenties en getuigschriften;
 • Nationaliteit, BSN-nummer &
  identiteitsbewijs, werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment
  screening, link naar PES-beleid;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de
  personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens,
kunt u vragen om inzage.

Zakelijke relatie

EnergieQ Groep B.V. verwerkt de persoonsgegevens van
betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals
medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We
kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:


 • Zakelijke contactgegevens;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het
  kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten zoals vereisten en
  wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet.


5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

EnergieQ Groep B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van EnergieQ Groep B.V., haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens EnergieQ Groep B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties, bedrijfsarts en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. EnergieQ Groep B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van EnergieQ Groep B.V., sluit EnergieQ Groep B.V. met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.


6. Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland. Indien persoonsgegevens toch moeten worden doorgegeven buiten Nederland, zal dit gecommuniceerd worden en zorgt EnergieQ Groep B.V. voor de nodige maatregelen  om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


7. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de
volgende rechten:


 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een
  verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u
  verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw
  gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw
  persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich
  omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren
  om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te
  verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er
  kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet
  aan uw verzoek te voldoen
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat
  u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en
  machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere
  verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of
  gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. EnergieQ Groep B.V. maakt op dit
  moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de
  Functionaris Persoonsgegevens van EnergieQ Groep B.V.;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te
  trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht,
  het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige
  verwerkingen.

Eigen persoonlijk account (Mijn EnergieQ, per 1 januari 2019)

Enkele van de hierboven omschreven rechten kunt u vanaf 1 januari 2019 zelf uitoefenen indien u een persoonlijk account heeft aangemaakt bij EnergieQ Groep B.V. Indien u een eigen account heeft, heeft u namelijk inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens. Indien u geen eigen account heeft of als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met  EnergieQ’s Functionaris Persoonsgegevens. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zult u per e-mail geïnformeerd over het standpunt van EnergieQ Groep B.V. inzake het verzoek en welke actie EnergieQ Groep B.V. heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal EnergieQ Groep B.V. u binnen de eerste maand op de hoogte stellen. EnergieQ Groep B.V. kan een verzoek weigeren indien:


 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing
  is;
 •  en/of het verzoek onvoldoende specifiek
  is;
 • en/of uw identiteit niet met redelijke zekerheid
  kan worden vastgesteld;
 • en/of het verzoek volgt binnen een onredelijke
  tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze
  rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen
  beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.


8. Beveiliging

EnergieQ Groep B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. EnergieQ Groep B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via onze Functionaris Persoonsgegevens.


9. Technische informatie en cookies

Technische
informatie

De website van
EnergieQ Groep B.V. verzamelt automatisch bepaalde informatie over de
(apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet
Protocol (IP)- adres van uw computer (welke wordt geanonimiseerd door het
weglaten van de laatste drie tekens), het IP-adres van uw Internet Service
Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de
website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het
besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt,
de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft
bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de
site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of
downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het
beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit
van de website te verbeteren. Uw gegevens van onze website worden niet gedeeld
met Google voor haar eigen doeleinden of voor advertentiedoeleinden.

Cookies en soortgelijke technieken

De website van EnergieQ Groep B.V. maakt gebruik van cookies
en soortgelijke technieken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

Voor welke doeleinden kunnen wij cookies gebruiken?

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:


 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina
  aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze
  website optimaal te kunnen weergeven;
 4. het gelijkmatig belasten van de website,
  waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om (in de
  toekomst) inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft
  te worden ingevuld.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:


 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze
  website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker
  doorbrengt op onze webpagina’s;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker
  de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site
  aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Advertentie cookies
Wij kunnen advertentie cookies gebruiken voor een of meer van onderstaande doeleinden:


 1. het bijhouden welke advertenties de bezoeker al
  heeft gezien om zo te voorkomen dat deze steeds dezelfde te zien krijgt;
 2. het bijhouden hoeveel bezoekers op de
  advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de
  advertentieruimte wordt gekocht;
 3. het bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden
  via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder;
 4. het controleren van de mogelijkheid tot het
  tonen van banners op onze websites.

Tracking cookies
Wij kunnen tracking cookies gebruiken voor een of meer van onderstaande doeleinden:


 1. het registreren van uw bezoek om hiermee een
  inschatting te maken van uw interesses;
 2. het nagaan of u op een advertentie heeft
  geklikt;
 3. het doorgeven van informatie over uw surfgedrag
  aan andere websites;
 4. het gebruik maken van diensten van derde
  partijen om advertenties aan u te kunnen tonen;
 5. het tonen van interessantere advertenties op
  basis van uw social media gebruik.

Sociale media cookies
Wij kunnen sociale media cookies gebruiken voor onderstaande doeleinden:


 1. het direct kunnen delen door gebruikers van
  bepaalde, geselecteerde social media inhoud van onze website     
 2. het aanbieden van de mogelijkheid om direct en
  online te kunnen solliciteren via een social media button;
 3. het tonen van de integratie van social media op
  onze websites;
 4. het aanbieden van de mogelijkheid om EnergieQ
  Groep B.V.  te volgen via social media kanalen;
 5. het mogelijk maken van het gebruik van social
  media op onze websites.

Security cookies
Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinden:


 1. het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee
  hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 2. het herleiden of een bezoek van een bot/crawler
  of persoon afkomstig is;
 3. het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen
  toegang hebben tot een (specifieke) website.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op.


10. Bewaartermijn

EnergieQ Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. EnergieQ Groep B.V. bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via de Functionaris Persoonsgegevens.


11. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door EnergieQ Groep B.V., dan kunt u per e-mail contact opnemen met EnergieQ’s Functionaris Persoonsgegevens via om@energieq.nl, of een brief sturen naar EnergieQ Groep B.V, t.a.v. Functionaris Persoonsgegevens, antwoordnummer 1243, 7300 VB Apeldoorn.


12. Wijzigingen

EnergieQ Groep B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende
redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar
privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te
zien op de websites van EnergieQ Groep B.V. Deze versie is geldig vanaf 5 september
2022 en geldt voor onbepaalde tijd.
Versie: 5 september 2022